Yayın Türü


Atölye Bazlı Yayınlar

Tema
Proje Saha Çalışması

“Kapasite Geliştirme ve Toplum Temelli Müdahaleler Yoluyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerinde Çocuk Evliliklerinin Sonlandırılmasına Doğru Projesi” kapsamında 24-30 Eylül 2023 tarihlerinde Adana ve Mersin illerinde öncelikle mevsimlik gezici tarım işçisi aileler arasında çocuk yaşta evliliklerin nedenleri, ailelerin ve çocukların bu konudaki algı ve yaklaşımları ile bu alanda sunulan ve sunulması gereken tespit, yönlendirme ve müdahale hizmetlerine dair bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yayını İncele

Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsal İnsan Hakları Sorumluluğu

Kalkınma Atölyesi İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu'nun, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği MATRA Programı'nın desteğiyle Türkiye’deki sorumlu iş uygulamalarını güçlendirmeyi önceleyen bir çalışması

Yayını İncele

Ege Bölgesi'nde Tütün Yetiştirme Süreci Fotoğraf Albümü

Yayını İncele

Gecenin Karanlığında Tütün Yetiştiriciliğinde Çocuk İşçiliği

Türkiye’de küresel ölçekte kabul görmeyen tütün yetiştiriciliğinde çocuk işciliğine dair kanıtlar sunmaktır.1 Bulgularımız, tütün yetiştiriciliğinde
ücretsiz aile işçiliği kapsamında çocuk işçiliğinin hem belirgin hem de yaygın olduğunu göstermektedir. Çocukların tütün işçiliğinde çalıştırılması, çocuk
işciliğinin en kötü biçimlerinden biridir ve bunun tek nedeni tütün yapraklarının zehirli olması değildir.2 Ayrıca, çalışma saha çalışmasına dayanan birincil bilgiye
dayanarak, politika yapıcılara, sivil topluma, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve Türkiye’de tütün yetiştiren ailelerin ve bireylerin koşullarını iyileştirmeyi amaçlayanlara bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bunlarla birlikte raporda, Türkiye tütün yetiştiriciliğindeki önemli güncel dinamikleri belgelemeye odaklanılmaktadır.

Yayını İncele

Kapasite Geliştirme ve Toplum Temelli Müdahaleler Yoluyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerinde Çocuk Evliliklerinin Sonlandırılmasına Doğru

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, Ağustos ayında Kanada Büyükelçiliği tarafından desteklenen Kapasite Geliştirme ve Toplum Temelli Müdahaleler Yoluyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerinde Çocuk Evliliklerinin Sonlandırılmasına Doğru Projesi'ne başlamıştır. Projede mevsimlik gezici tarım işçisi aileleri arasında risk altında ve çocuk yaşta evlilik yapan çocukları tespit etme, yönlendirme ve koruma konusunda kilit paydaşların (kamu görevlileri, STK personeli, insani yardım çalışanları ve gönüllüler) kapasitesini güçlendirmek amaçlanmaktadır.  

Yayını İncele

Kahramanmaraş Depremleri Sağlık ve Kalkınma İş Birliği Programı

Sağlık ve Kalkınma İş Birliği Programı 

Yayını İncele

Kalkınma Atölyesi İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı 2023-2027 Kırık Cam Üzerinde Yürümek

Kalkınma Atölyesi İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı 2023-2027 Kırık Cam Üzerinde Yürümek

Yayını İncele

Adil Bir Kalkınma ve Eşitlikçi Bir Afrika için Sosyal Kalkınma İşbirliği Programı

Adil Bir Kalkınma ve Eşitlikçi Bir Afrika için Kalkınma Atölyesi (KA) ve AFRICA in MOTION (AiM) Sosyal Kalkınma İşbirliği Programı (AFRİKA-AVRUPA-TÜRKİYE)

Yayını İncele

Önle – Koru – Gelişimi Teşvik Et: Ruh Sağlığı ve Kalkınma İşbirliği Programı

Ruh Sağlığı ve Kalkınma İşbirliği Programı, NHUMAN ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi iş birliği ile kanıt temelli bir bakış açısıyla kırılgan toplulukların genel refahına katkı sağlamak için hazırlanmıştır. Güvencesiz çalışanlar, çocuk işçiler, mevsimlik gezici tarım işçileri ve platform ekonomisi çalışanları için kamu kurum ve kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla; iş dünyası ve insan hakları, acil durum ve afet, gig ekonomi alanlarında yapılacak faaliyetleri içermektedir.

 

 

2023-2028 yılları arası için hazırlanan bu programın kapsamını ve faaliyetlerini detaylı olarak incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Yayını İncele

Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ile Mahalli Tarım İşçileri İçin ÜCRET BELİRLEMESİ

Türkiye’de iki milyondan fazla kişi mevsimlik gezici ve mahalli tarım işçisi olarak tarımsal hasat sürecinde yer almaktadır. Mevsimlik gezici ve mahalli tarım işçilerine ödenecek ücretler yıllık olarak farklı kurumlar tarafından ürüne, bölgeye ve yönteme göre farklı şekilde belirlenmekte; sonuçta işçilerin elde ettikleri gelir her durumda yoksulluk sınırının, bazı koşullarda ise açlık sınırının altında kalmaktadır.

 

Yayını İncele

Konya Sanayi ve Hizmet Sektöründe Çocuk İşçiliği ve Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Mevcut Durum Haritası

Ankara ve Konya İlleri Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Uygulama Programı, sanayi ve hizmet sektörlerinde çocuk işçiliği ile sokakta çalıştırılan çocuklar için mevcut durumu ortaya koymakta, bu alanlardaki çocuk işçiliği ile etkili mücadele edebilmeye yönelik bir yol haritası sunmaktadır.

Yayını İncele

Ankara Sanayi ve Hizmet Sektöründe Çocuk İşçiliği ve Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Mevcut Durum Haritası

Ankara ve Konya İlleri Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Uygulama Programı, sanayi ve hizmet sektörlerinde çocuk işçiliği ile sokakta çalıştırılan çocuklar için mevcut durumu ortaya koymakta, bu alanlardaki çocuk işçiliği ile etkili mücadele edebilmeye yönelik bir yol haritası sunmaktadır.

Yayını İncele

Hizmet Sektöründe Çocuk İşçiliği (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir) Hızlı Değerlendirme Araştırma Raporu

Hizmet Sektöründe Çocuk İşçiliği (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir) Hızlı Değerlendirme Araştırması, Türkiye’de hizmet sektöründe çocukların hangi işlerde ve statülerde çalıştıkları, çalışma koşulları ve karşılaştıkları riskler ile bu sektörde çalışan çocukların tespitine ve korunmasına yönelik yasal ve kurumsal mekanizmanın işleyişine dair hızlı bir değerlendirme yaparak Türkiye’de hizmet sektöründe çocuk işçiliğinin mevcut durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yayını İncele

Yönetici özeti: Buzdağının Altı | Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocukları: Koronavirüs Salgınının Etkileri Araştırması

Yönetici Özeti: Buzdağının Altı | Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocukları: Koronavirüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Aileleri ve Çocuk İşçiliği Üzerine Etkileri Araştırması kapsamında, mevsimlik gezici tarım işçileri, aileleri ve çocuklarının yaşamlarının koronavirüs salgını döneminde sosyal (sosyal hayata erişim, koruma, destek ve hizmetlere erişim), ekonomik (gelir dalgalanması, hanehalkı borçluluğu), eğitim (çocuklar için eğitime erişim ve devam) ve psiko-sosyal (stres ve kaygı) boyutlarında nasıl ve ne düzeyde etkilendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Yayını İncele

Buzdağının Altı | Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocukları: Koronavirüs Salgınının Etkileri Araştırması

Buzdağının Altı | Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocukları: Koronavirüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Aileleri ve Çocuk İşçiliği Üzerine Etkileri Araştırması kapsamında, mevsimlik gezici tarım işçileri, aileleri ve çocuklarının yaşamlarının koronavirüs salgını döneminde sosyal (sosyal hayata erişim, koruma, destek ve hizmetlere erişim), ekonomik (gelir dalgalanması, hanehalkı borçluluğu), eğitim (çocuklar için eğitime erişim ve devam) ve psiko-sosyal (stres ve kaygı) boyutlarında nasıl ve ne düzeyde etkilendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Yayını İncele

Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocukları için Acil Müdahale Kılavuzu

Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocukları için Acil Müdahale Kılavuzu, Türkiye’deki mevcut afet yönetim sisteminin mevsimlik gezici tarım işçiliğinin kendine özgü yaşam koşullarını dikkate alan bir işleyişe sahip olmasına katkı sunacak öneriler sunmaktadır.

Yayını İncele

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Uygulama Programı Hazırlama Rehberi

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Uygulama Programı Hazırlama Rehberi, il ve sektörler düzeyinde mevcut durum tespiti, analiz ve değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağını ve bunun sonucunda bir uygulama programının nasıl oluşturulacağını ortaya koymaktadır.

Yayını İncele

Ankara ve Konya İlleri Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Uygulama Programı

Ankara ve Konya İlleri Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Uygulama Programı, sanayi ve hizmet sektörlerinde çocuk işçiliği ile sokakta çalıştırılan çocuklar için mevcut durumu ortaya koymakta, bu alanlardaki çocuk işçiliği ile etkili mücadele edebilmeye yönelik bir yol haritası sunmaktadır.

Yayını İncele

Tarım Aracısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - Kılavuz

Tarım Aracısı Ulusal Meslek Standardı - Kılavuz

Yayını İncele

Tarım Aracısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Tarım Aracısı Ulusal Meslek Standardı, tarım aracısı mesleğini tanımlamakta ve meslek profilini, görevler, işlemler, başarım ölçütleri, mesleki bilgi ve uygulama becerileri başlıkları altında detaylandırarak açıklamaktadır.

Yayını İncele

AFET SONRASI TUVALET ÇÖZÜMLERİ

Bu portfolyo afet sonrası tuvalete ve yeterli hijyen ürünlerine erişimi olmayan bireyler ve bu afet bölgelerine insani yardımda bulunacak ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları, Birleşmiş Milletler kurumları, aksiyon grupları ve bireyler için hazırlanmıştır. Deprem, su baskını, sel, tsunami, heyelan gibi afetler ardından tuvaletlerin kullanılamaması afetzedeler için hijyenik ve ruhsal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tuvalet dışkısının doğru bertaraf edilememesinden kaynaklanan hastalıklar, mahremiyet eksikliği ve tuvalet kâğıdı, ıslak mendil, sabun ve benzeri hijyen ürünlerinin eksikliğinden kaynaklanan hijyen sorunları bu sorunların yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Portfolyoda yer verilen basit tuvalet seçenekleri ve dışkı bertaraf yöntemleri, bu durumların sebep olduğu sağlık ve ruhsal sorunların çözümüne kısmen de olsa katkı sağlamaktadır. Tuvalet seçenekleri, afet sonrası afetin özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan farklı ihtiyaçları ve olanakların varlığı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu portfolyoda yer verilen bazı ürünler sadece yurtdışında satılmaktadır. Bu nedenle ülke ölçeğinde de üretilmesi öngörülmelidir.

Yayını İncele

Yoksulluk Sarmalında Çocukların Beslenmesi

Bu çalışma güvenli gıdaya erişimde mekân olarak Ankara’yı, özne olarak ise çocukları odağına almaktadır. Ankara’nın yoksul bölgelerindeki çocukların gıdaya
erişiminde karşılaşılan sorunları tespit etmeyi, bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirmeyi ve nasıl güçlendirileceklerini sorgulayıp muhtemel imkanları
incelemeyi hedef olarak belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda, çocukların güvenli gıdaya erişimi çok katmanlı ve birbirinden farklı aktörlerin iş birliğini gerektiren
bir sosyal sorun olduğu için soruna yaklaşım metodu olarak çalıştay gibi konunun paydaşlarını bir araya getiren ve ortak fikir üretebilme, dayanışma mekanizması inşa etme imkanlarını sunan bir süreç izlenmiştir.

Yayını İncele

KA Akademi Sayı 8

KA Akademi Dergisi olarak Prof. Dr. İlhan Tekeli hocamızın deprem ve yeniden yapılanma sürecine odaklandığı serinin son yazısı olan ‘Kapalı Plandan Açık Plana Geçmek Türkiye’nin Kent Planlamasında Karşılaştığı Sorunların Hafiflemesini Sağlayabilir mi?’ makalesini sizlerle paylaşıyoruz. 

Yayını İncele

KA Akademi Sayı 7

KA Akademi Dergisi olarak Prof. Dr. İlhan Tekeli hocamızın deprem ve yeniden yapılanma sürecine odaklandığı makale serisinin üçüncüsü olan ‘Yaşamda Özel Alan ve Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumlarının ve İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor?’ makalesini sizlerle paylaşıyoruz. 

Yayını İncele